1 2 3 4 5

Ważne informacje

Ważne informacje

1. Jakie warunki muszę spełnić jeśli chcę skorzystać z odpisu 90% wartości netto kasy?
Aby móc skorzystać z odpisu 90% ( jednak nie więcej niż 700zł.) musisz:
- być właścicielem kasy ( nie skorzysta z ulgi podatnik nabywający kasę w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia od firmy nie upoważnionej do sprzedaży kas ),
-posiadać dowód zapłaty całej należności,
- posiadać kasę z homologacją Ministerstwa Finansów ważną w momencie zakupu kas,
- przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć oświadczenie o ilości i miejscach instalacji kas,
- w ciągu 7 dni od ufiskalnienia powiadomić U.S. o fiskalizacji kasy,
- użytkować kasę zgodnie z przepisami.
Odliczenia możesz dokonać tylko od kas kupowanych po raz pierwszy i to tylko ilości zgłoszonej przed fiskalizacją pierwszej z nich.
2. W jakich przypadkach mam obowiązek zwrócić odpis 90% wartości netto urządzenia fiskalnego ?
Masz obowiązek zwrócić odpis 90 % jeżeli :
- zaprzestajesz użytkowania kasy w okresie do 3 lat ( bez względu na przyczyny),
- nie dokonasz w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.
3. Co jaki okres czasu należy dokonać obowiązkowego przeglądu okresowego ?
Obowiązkowego przeglądu okresowego należy dokonywać co najmniej co 24 miesiące. Natomiast producenci urządzeń jak i serwis sugerują przeglądy co 12 miesięcy, gwarantując w tym przypadku długotrwałą niezawodność urządzenia
4. Czy prowadząc sprzedaż sezonową gdzie sprzedaż trwa tylko 3 miesiące tracę odpis 90% wartości netto ?
Nie. Prowadzenie sprzedaży sezonowej i korzystanie z kasy przez okres trzech miesięcy nie obliguje do zwrotu 90% odpisu. Musisz natomiast dokonywać obowiązkowego przeglądu okresowego, mimo iż korzystasz z kasy przez okres trzech miesięcy.
5. Jak długo można pracować na danej kasie licząc od dnia zakupu i fiskalizacji ?
Każde urządzenie fiskalne posiada wbudowaną pamięć fiskalną przewidzianą mniej więcej na 1830 raportów dobowych. Zakładając, iż raporty dobowe będą wykonywane codziennie żywotność kasy szacuje się wówczas na około 5 lat.
6. Czy muszę umieścić nadany przez U.S. numer ewidencyjny na kasie fiskalnej ?
Tak. Musi być on umieszczony w widocznym miejscu np. trwałym pisakiem.
7. Czy po zapełnieniu pamięci fiskalnej muszę zakupić nowe urządzenie czy mogę nadal pracować na dotychczasowym urządzeniu ?
Po zapełnieniu pamięci fiskalnej możesz zakupić nowe urządzenie bądź wymienić pamięć fiskalną w dotychczasowym urządzeniu i nadal pracować (bez względu na to kiedy
dokonałeś zakupu kasy).
8. Jeżeli zmieniam formę prawną spółki ( a co za tym idzie NIP) czy mogę nadal pracować na dotychczasowym urządzeniu po wymianie modułu fiskalnego ?
To zależy czy posiadasz urządzenie z nową czy starą homologacją. Urządzenie zakupione przed 1.07.2001 to urządzenia ze starą homologacją i w tym przypadku nie możesz wymienić modułu fiskalnego i nadal pracować na tej samej kasie. Musisz zakupić nowe urządzenie. Natomiast gdy posiadasz urządzenie zakupione po 1.07.2001 czyli z nową homologacją to możesz wymienić moduł fiskalny i ponownie wprowadzić tą kasę bądź też zakupić nowe urządzenie.
9. Czy posiadanie kasy rezerwowej jest obowiązkiem ?
O zakupie kasy rezerwowej decydujesz Sam, ale pamiętaj, że w przypadku awarii kasy i braku kasy rezerwowej nie można prowadzić sprzedaży towarów. Czas naprawy kasy głównej może nawet w skrajnym przypadku wynieść 14 dni. Zamknięcie punktu sprzedaży na taki okres czasu to straty, które niejednokrotnie przewyższają koszt zakupu kasy rezerwowej
10. Mam trzy kasy w sklepie, korzystam z dwóch. Czy mogę zamienić jedną kasę na rezerwową ?
Można zamienić kasę dotychczas użytkowaną na kasę rezerwową. Należy pisemnie zawiadomić o tym odpowiedni U.S.
11. O czym muszę pamiętać prowadząc sprzedaż przy pomocy kasy fiskalne ?
Należy pamiętać o :
- wydaniu oryginalnego paragonu kupującemu,
- wykonanie raportu dobowego fiskalnego na koniec dnia sprzedaży ( nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia),
- wykonanie raportu fiskalnego okresowego za jeden miesiąc - przechowywanie w odpowiednich warunkach raportów i kopii paragonów ( przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego),
- dokonywanie obowiązkowego przeglądu okresowego.
12. Zgubiłem / skradziono mi książkę serwisową. Co mam w tej sytuacji zrobić ?
Jeżeli utraciłeś ( zagubienie, kradzież) książkę serwisową kasy musisz niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Skarbowy, a następnie ( z kopią powiadomienia ) zwrócić się do s erwisu o wydanie duplikatu.
13. Co mam zrobić jeśli klient rezygnuje z zakupu ?
Jeśli klient rezygnuje z zakupu przed zakończeniem sprzedaży, czyli naciśnięciem klawisz GOTÓWKA ( CZEK, KREDYT ) możesz wycofać wybraną pozycję (storno) lub anulować cały paragon. Po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu kasa nie pozwala na korekty. Możesz jednak klientowi zamienić towar wolny od wad, a jeżeli konieczny jest zwrot gotówki to należy oryginał paragonu ( z odpowiednim wyjaśnieniem) wpiąć do tzw. „Zeszytu Korekt”, specjalnie do tego celu założonego.
14. Czy mogę wystawić klientowi fakturę na towar, na który wcześniej został wystawiony paragon ?
Jesteś zobowiązany do wystawienia faktury na życzenie klienta pod warunkiem zwrotu oryginalnego paragonu, który należy dołączyć do kopii faktury.
15. Czego dotyczy kontrola urządzeń fiskalnych przez U.S ?
Kontrola urządzeń fiskalnych przez urzędnika U.S polega na sprawdzeniu:
- wpisu obowiązkowego przeglądu okresowego,
- stanu technicznego kasy,
- całości plomb,
- prawidłowości obsługi klienta ( wydawanie paragonów, reklamacje, zwroty),
- dobowego raportu fiskalnego,
- zaprogramowania kasy ( nagłówek, nazwa towarów, przyporządkowanie stawek VAT do towarów),
- numeru: fabrycznego, unikatowego unikatowego ewidencyjnego ( po nadaniu nr ewidencyjnego przez U.S należy zapisać go trwale na kasie w widocznym miejscu),
- książki serwisowej (musi być zawsze przy kasie).
16. Odzyskałem skradzioną mi kasę fiskalną. Czy mogę na niej w dalszym ciągu pracować ?
Jeżeli odzyskałeś utraconą kasę (np. po kradzieży), przed ponownym zastosowaniem musisz poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis. Fakt zarówno kradzieży, jak i odzyskania urządzenia fiskalnego należy zgłosić do właściwego U.S.
17. Chcę zawiesić działalność gospodarczą, Czy muszę robić odczyt z pamięci fiskalnej ?
To zależy tylko i wyłącznie od właściwego US. Jeżeli urzędnik z Twojego US zażyczy sobie na te okoliczność dokonania odczytu to należy to zrobić. Niektóre urzędy wymagają tylko pisemnego zawiadomienia o zawieszeniu działalności.
18. Likwiduje działalność gospodarczą. Jakie mam podjąć kroki odnośnie posiadanego urządzenia fiskalnego ?
W przypadku likwidacji urządzenia fiskalnego należy:
- umówić się z U.S. na odczyt z pamięci fiskalnej na określoną godzinę, czas i miejsce,
- poinformować właściwy serwis o terminie i miejscu odczytu pamięci fiskalnej,
- dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej ( U.S. spisuje tzw. Protokół, który jest ostatecznym dowodem likwidacji urządzenia fiskalnego). Przy odczycie powinny uczestniczyć trzy strony: użytkownik, serwisant, urzędnik U.S.
19. Zakupiłem kasę w firmie oferującej niższe ceny kas i serwisu, ale firma ta zbankrutowała. Kto będzie serwisował moją kasę ?
Jeżeli firma serwisująca Twoje urządzenia już nie istnieje należy przekazać serwis innej firmie posiadającej uprawnienia do serwisowania danych kas. W tym celu najlepiej jest skontaktować się z producentem bądź importerem posiadanego urządzenia. On wskaże właściwą firmę.

20. Kto wymienia moduł fiskalny ( np. w przypadku uszkodzenia ) ?
Moduł fiskalny może wymienić tylko i wyłącznie producent bądź importer urządzeń fiskalnych poprzez właściwy serwis po dołączeniu protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej.
21. Mam możliwość odkupienia używanego urządzenia fiskalnego. Czy mogę na takim urządzeniu prowadzić sprzedaż ?
Jest to możliwe, ale tylko wtedy gdy kasę odkupuje się od autoryzowanego serwisu i posiada homologacje 2001. należy jednak w takim urządzeniu wymienić moduł fiskalny i dokonać całej procedury związanej z fiskalizacją.
22. Zmieniam adres siedziby firmy. Jakie musze dokonać zmiany w urzędzie fiskalnym ?
W przypadku zmiany adresu, formy prawnej itd. Należy dokonać zmian w nagłówku kasy przez właściwy serwis.
23. Mam kilka punktów sprzedaży. Czy nagłówek może być jednakowy dla każdej z nich ?
Nie. Nagłówek każdego urządzenia powinien zawierać imię i nazwisko właściciela w przypadku firmy jednoosobowej lub nazwę firmy, adres siedziby oraz miejsca zainstalowania kasy (punktu sprzedaży) lub tylko adres siedziby w przypadku niestałego miejsca sprzedaży (np. handel obwoźny).
24. Mam kłopoty z dotychczasowym serwisem. Czy ,mogę zmienić serwis ?
Jest to możliwe. Należy wówczas zgłosić się do producenta/importera posiadanej kasy, który wskaże odpowiedni serwis. Można również zgłosić się do nowej wybranej przez siebie firmy serwisowej, mającej uprawnienia na odpowiedni rodzaj kas fiskalnych. Po czym łącznie z nową firmą musisz spisać wniosek przejęcia serwisu, który należy wysłać do producenta bądź importera Twojego urządzenia fiskalnego. Po otrzymaniu decyzji nowa firma może już zgodnie z przepisami serwisować kasę.
25. Czy ponoszę jakieś koszty w związku ze zmiana serwisu ?
Zależy z jakiego powodu zmieniasz serwis. Jeśli powodem zmiany serwisu jest bankructwo dotychczasowego serwisu bądź zmiana profilu działalności to nie ponosisz żadnych opłat z tego tytułu. Jeżeli zmieniasz serwis z innego powodu producent bądź importer wydający decyzje może podjąć od Ciebie koszty przekazania serwisu.
26. Czy o zmianie serwisu musze powiadomić swój US ?
O zmianie serwisu właściwy US powiadamia producent bądź importer wydający decyzje.
27. Co należy zrobić w przypadku gdy chce przenieść urządzenie przypisane do jednego punktu w inny punkt sprzedaży ?
Decyzja w tym przypadku należy do właściwego US. Faktem bezspornym jest fakt, iż należy o tym powiadomić US. Niektóre urzędy żądają jednak dodatkowego odczytu z pamięci fiskalnej.
28. Jaki jest według przepisów maksymalny czas reakcji serwisu ?
Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin.
29. Zapomniałem na koniec dnia wykonać raport dobowy. Co należy w tej sytuacji zrobić ?
Raport dobowy powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży danego dnia. W skrajnych przypadkach można wykonać raport dobowy dnia kolejnego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży.
30. Pracuje na dwóch komputerach połączonych w system. Czy mogę zainstalować jedną drukarkę fiskalną?
Nie. Pracując na dwóch komputerach (dwa stanowiska) musisz zakupić dwie drukarki fiskalne. Nie mogą one służyć jako ‘sieciowe’.
31. Co mam zrobić z urządzeniem fiskalnym po odczycie pamięci fiskalnej w przypadku gdy dalej nie wykorzystuje tego urządzenia ?
Urządzenie fiskalne w tym przypadku powinno być wysłane do producenta bądź importera w celu demontażu modułu fiskalnego. Producent/importer powinien taki moduł przechować przez okres 3 miesięcy po czym komisyjnie zniszczyć.
32. W jakich warunkach należy przechowywać kopie paragonów?
Kopie paragonów powinny być przechowywane w suchym, zaciemnionym miejscu, w temperaturze pokojowej.
33. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?
Dla wszystkich dokumentów księgowych, dokumentów kasowych, okres ten wynosi 5 lat.

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie:Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania tych kas przez podatników.